Terms and conditions

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. โรงแรมจะรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของผู้เข้าพัก กรณีเกิดความสูหายหรือเสียหาย ดังนี้
  1. การสูญหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้นในโรงแรม
  2. หากทรัพย์สินที่สูญหายตามข้อ 1.1 เป็นประเภทเงิน ทอง ธนบัตร ตั๋วเงิน อัญมณี หรือของมีค่าอื่นๆ โรงแรมจะรับผิดชอบไม่เกิน 5,000.0 บาท เว้นแต่ผู้เข้าพักจะได้ฝาก และแจ้งราคาแห่งทรัพย์สินนั้นไว้กับโรงแรม
 2. โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบ หากความสูญหายหรือเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะเหตุ ดังต่อไปนี้
  1. เหตุสุดวิสัย
  2. เหตุแห่งสภาพของทรัพย์สินนั้น ๆ
  3. เป็นความผิดของผู้เข้าพัก บริวาร หรือบุคคลที่เข้าพักให้การต้อนรับ